1.1

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา สืบสานปณิธานงานพ่อ สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

 

          วันนี้ (5 ก.พ. 63) ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมให้การต้อนรับ

          นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงธรรมชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และทรงคำนึงถึงความสอดคล้องเกื้อกูลตามหลักภูมิสังคมระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ำ แร่ธาตุ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น  การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การปลูกต้นไม้ในใจคน การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ป่าเปียกหรือภูเขาป่า รวมทั้งการทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และขจัดปัญหาความยากจนให้กับราษฎรของพระองค์

โดยที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ มาใช้ดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามภารกิจของกรม รวมทั้งสิ้น 177 โครงการ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงอยู่ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้คืนความสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องพระราชดำริมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้แนวทางพระราชดำริสู่การพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน, การเสวนาการนำเสนอการดำเนินงานแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการขยายผลต่าง ๆ และแบ่งกลุ่มระดมสมองการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสนองงานพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น

 

 

 

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-ชลิตา-วรางคณา /ภาพ

5 ก.พ. 63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา