1.1

จังหวัดสงขลา นำร่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

              วันนี้ (11 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุมพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นายจารุวัตน์ เกลี้ยงเกลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือการสนับสนุนการดำเนินงาน นำร่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
              สืบเนื่องจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปี 2551-2559 มีจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) จำนวน 780,537 คน โดยในแต่ละปีนักเรียนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากได้มีการบูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ เพื่อทำให้มีรายได้ มีค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
     ซึ่งโครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้ขยายผลโครงการมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดทำแผนการติดตามและสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ อาทิ การสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ วิธีการดำเนินการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ การดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรม จัดหาตำแหน่งว่างของสถานประกอบการแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของตลาดอีกด้วย

ปิยะฎา ชะยานัย /ข่าว
อรรคพงษ์ - ฟารีด้า /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา