1.1

จังหวัดสงขลา​ เตรียมความพร้อมจัดโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2563

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี​เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวสงขลา

 

       วันนี้ (13 ก.พ. 63)​ ที่ห้องประชุมสำนักงาน​วัฒนธรรม​จังหวัด​สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ​ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2653 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรี​จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยว​และกีฬาจังหวัด​สงขลา​ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

       ด้วยจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ได้กำหนดให้มีการจัดงาน “วันสงขลา” เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวสงขลา และร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน รวมทั้งสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันของชาวสงขลาที่พำนักอยู่ทุกถิ่นฐาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในโอกาสเดียวกัน และที่ประชุมคณะทำงานกำหนด “วันสงขลา” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันสงขลาเป็นวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันที่อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังที่ใจกลางเมืองสงขลา ซึ่งเรียกกันว่า “หลักเมือง”

       ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา จึงกำหนดให้มีการจัดงาน "วันสงขลา" ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติในการจัดโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

อรรคพงษ์ -​ฟารีด้า /ภาพ

สำนักงาน​ประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

13 ก.พ. 63