1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการพี่น้องประชาชน ณ วัดเขาแก้ว ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

        วันที่ (13 ก.พ.63) ที่วัดเขาแก้ว ตำบลสะกอม อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา นายสนอง จันทรรักษ์ นายอำเภอเทพา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและภาคสาธารณกุศลร่วมกันลงพื้นที่ออกให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานอย่างครบวงจร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก พบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

       นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาออกหน่วยบริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชน กรณีมีข้อสงสัยในการติดต่อราชการ หรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่มาสามารถติดต่อสอบถามบริการต่างๆ ซึ่งมีชื่อของหน่วยงานนั้นปรากฎอยู่ สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดสงขลา เป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราราชชนนี หรือสมเด็จย่า เพื่อช่วยเหลือในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้การบริการในการตรวจสุขภาพร่างกาย รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ท่านต้องการรักษา ซึ่งนำมาบริการในวันนี้ โดยไม่คิดข้อบริการแต่อย่างใด เช่น การตรวจความดัน ตรวจสุขภาพฟัน ทันตกรรม ตรวจรักษาโรคและต่างๆอีกมากมาย

       โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาแก่นักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และทุนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาแก่นักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลามอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 70 ชุดและมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน

       จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชน จำนวนกว่า 60 บูธ อาทิ การให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและทันตกรรม การให้บริการทำหมันในสุนัขและแมว การให้บริการทำบัตรประชาชน การให้บริการตัดผมฟรี การแจกพันธุ์พืช-พันธุ์ปลา การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าราคาประหยัด โดยมีประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจมาใช้บริการ จำนวนเป็นจำนวนมาก

 

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว
จิรพัฒน์-วิลาศิณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 ก.พ.63