1.1

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม" มุ่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

          วันนี้ (13 ก.พ.63) ที่โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม" (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

          สำหรับโครงการการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) เป็นการสร้างการรับรู้ทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย ขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรมประชาธิปไตยด้วยการนำหลักการสิทธิของหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในเชิงป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพื่อให้นักเรียน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย สามารถนำหลักของหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

 

 

 

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว

จิรพัฒน์-วิลาศิณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

13 ก.พ. 63