1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เยี่ยมชมการประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อนภารกิจ Healthy Thailand ของศูนย์ฟื้นูสมรรถภาพคนงานภาค 5

        วันนี้ (14 ก.พ.63) ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเยี่ยมชมการประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อนภารกิจ Healthy Thailand พร้อมด้วย นางอารีย์ เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

       ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนและผู้ประกันตนทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเพื่อช่วยให้ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมสามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ เลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม

        การให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้นการแพทย์ เพื่อแก้ไขสภาพความพิการ โดยการผ่าตัด การให้บริการ ด้านกายภาพบำบัด เพื่อให้อวัยวะส่วนที่เหลือนั้นคืนสภาพเป็นปกติหรือเกือบปกติมากที่สุด และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ปรับตัวหรือทักษะในงานอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของร่างกายและความถนัด ให้เกิดความมั่นใจที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยการฝึกอาชีพ เป็นการฝึกอาชีพตามหลักสูตรเพื่อเน้นให้มีความรู้และทักษะจนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างอิสระหรือทำงานในสถานประกอบการใหม่ได้

       ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพใช้อวัยวะที่เหลือร่วมกับกายอุปกรณ์เทียม (Prosthesis) กายอุปกรณ์เสริม (Orhosis) หรือเครื่องช่วยต่าง ๆ (Ad devices) เพื่อช่วยให้สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจและสังคม เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เน้นปรับสภาพจิตใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ยอมรับสภาพความพิการ รับรู้ความสามารถของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้จักเสริมสร้างศักยภาพของตนเองโดยจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามกระบวนการทางจิตวิทยาสังคมสงเคราะห์ การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดกิจกรรมด้านกีฬา ด้นดนตรี และส่งเสริมการมีงานทำ

 

 

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว

จิรพัฒน์-วิลาศิณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

14 ก.พ.63