1.1

จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


        วันนี้ (17 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยมี นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
         นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้น้อมนำโครงการ
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรานราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดสงขลา ให้ความสนใจในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2561 จำนวน 5 ทีม, ปี 2562 จำนวน 7 ทีม และในปี 2563 จำนวน 13 ทีม ทำให้เห็นว่าทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเป็นอย่างดี เพื่อเป็นกำลังในการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนและเป็นที่พึ่งให้กับเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองและปกป้องเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป
        ทั้งนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประกวดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปิยะฎา ชะยานัย /ข่าว
อรรคพงษ์ – ฟารีด้า /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา