1.1

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อดำเนินมาตรการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นต้นแบบให้ประชาชน
ผู้มาใช้บริการ

       วันนี้ (18 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุม สารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินมาตรการ ลด
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 42 หน่วยงานเข้าร่วม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และรับทราบแนวทางการดำเนินการเก็บข้อมูลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

         นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาขยะจากพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ประกอบด้วย 5 กิจกกรมย่อย ได้แก่ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก, กิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ, กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในสวนสัตว์ และกิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

         ทั้งนี้ นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ต้องการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นแบบอย่าง สร้างการเรียนรู้การคัดแยกขยะในสำนักงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ และปรับพฤติกรรมการบริโภค เพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา เป็นแบบอย่างในการลด
และสามารถขยายผลไปยังประชาชนผู้มาใช้บริการได้

 

 

ปิยะฎา ชะยานัย     /ข่าว

ณัฏฐกร นาคแก้ว  /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 ก.พ.62