1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก SME ที่มีคุณสมบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

         วันนี้ (20 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 1 ประจำปี  2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก SME ที่มีคุณสมบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีนายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานพร้อมเพียงกัน

        ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเขาข่ายได้รับการสนับสนุนสินเชื่อตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโครงการ "SME โตไว ไทยยั่งยืน" เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จำนวน 28 ราย วงเงิน 83 ล้านบาท, ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อกองทุนและผู้ประกอบการที่ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การกู้ ตลอดจนเรื่องเพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อและพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก SME ที่มีคุณสมบัติและวัตถุประสงค์การกู้เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน จำนวน 15 ราย วงเงิน 45 ล้านบาท

       

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์-วรางคณา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 ก.พ.63