1.1

สมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเตรียมจัด “โครงการสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู” ( 5 จังหวัดชายแดนใต้ )

 

        วันนี้ (20 ก.พ.63) ที่ประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายกันติพจน์ สิริภัคดิสกุล กรรมการที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวสมาคมการพัฒนาเยาวชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.สงขลา นายคงพันธ์ เชิดบำรุง นายกสมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ นายวรยุทธ คุณยาเฮน สมาคมเยาวชน จังหวัดสงขลา และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เข้าร่วม

       นายกันติพจน์ สิริภัคดิสกุล กล่าวว่า สมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีหลักร่วมสนับสนุนโครงการระดับพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และที่ปรึกษารัฐมนต์ช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช ) ได้ร่วมแถลงข่าว โครงการสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู (จังหวัดชายแดนใต้)ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนแนวทางความร่วมมือของภาคีที่จะเข้าร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาเด็กและเขาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชาขแดนใต้ ( สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยโครงการนี้ มีกิจกรรมระยะยาวตลอดทั้ง 2563

       โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดประกวดนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ชายแดนใต้ (สื่อสร้างสรรค์ก็สำหรับเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ) อันประกอบด้วยสื่อประเภทหนังสั้นหรือคลิป ภาพวาด โปสเตอร์ วีดีโอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว หรือวัฒนธรรม สะท้อนสังคมคนเด็กและเยาวชน จำนวน 24 รางวัล เป็นเงิน จำนวนรวม 300,000 บาท , จัดทำเพจ " สื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู จังหวัดชายแดนใต้ " , รายการที่วี "ช่องเคเบิลสงขลา , ค่ายพลังสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู จำนวน 56 พื้นที่( 56 อำเภอในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ) , มหกรรมสื่อสร้างสรรค์ชายแดนใต้ , เวทีสมัชชาสื่อสร้างสรรค์

       โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และร่วมบูรณาการกิจกรรมกับประชาชนทั่วไป กลุ่มองค์กรที่ทำงานค้นสื่อทั้งภาครัฐ และอกชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน และเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คือ การผลิต การสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงสื่อน้ำดีในพื้นที่ชายแดนใต้

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว
อรรคพงษ์-วิลาศิณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
20 ก.พ.63