1.1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบรางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

         วันนี้ (25 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทเด็กและเยาวชนส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ นายธนพล หลีกันชะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2.ประเภทบุคคลส่งเสริมวฒนธรรมการอ่าน ได้แก่ นางพัชรี ชาตะวิทยากูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลที่ 2 โล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรีและนางสาวปรีดา ชูมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลที่ 2 โล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี และ3.ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับชุมชน/ท้องถิ่น) ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองยอ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชมเชยเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

        นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัมนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคล องค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมวัฒนรรมการอ่านให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และเป็นแบบอย่างผู้สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละบริบทและยุคสมัย สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมและการอ่านและการเรียนรู้ในสังคมไทยให้ครอบคลุมและพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-ฟารีด้า-วิลาศิณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ก.พ. 63