1.1

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เชิญชวนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลา "ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์" ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น

       วันนี้ (25 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน "การแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลา" ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และโอกาสอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในโอกาสการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วม

       นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ขับเคลื่อน “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมเชิดชูผ้าไทย พร้อมรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศทุกวัย สวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยในทุกวัน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทยและยังเป็นการสนับสนุนกลุ่ม OTOP ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย ให้มีรายได้จากการจำหน่ายผ้า ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้สู่ชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-ฟารีด้า-วิลาศิณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ก.พ. 63