1.1

ผู้ว่าฯสงขลา เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และแสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลา

 

     วันนี้ (26 ก.พ. 63)​ ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา อำเภอเมือง จังหวัด​สงขลา​ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด​สงขลา​ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัด​สงขลา​ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ แสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลา

     นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ระบบสหกรณ์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการ วิธีการสหกรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน ได้อย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้นตามลำดับ และยินดีสนับสนุนการสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้สหกรณ์สงขลาเข้มแข็ง มั่นคง เริ่มด้วยการพัฒนาคน การศึกษาอบรม พัฒนาธุรกิจเครือข่ายสหกรณ์ให้เข้มแข็งเชื่อมโยงการผลิต การตลาด และแปรรูป เป็นหนึ่งเดียว โดยสหกรณ์เป็นผู้ขับเคลื่อนและขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์จงประพฤติปฏิบัติต่องานตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์ที่ได้ทำมาแล้ว ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณภาพ จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวสงขลา

     สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา กำหนดให้มีกิจกรรมมอบโล่แก่นักสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ดีเด่น และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนา รวมถึงกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยให้ทุกภาคส่วนนำอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงภายใต้หลักการสหกรณ์ อันส่งผลให้สงขลาเป็นเมืองสหกรณ์ก้าวหน้าต่อไป

 

 

 

 

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

อรรคพงษ์​ บุญชีพ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

26 ก.พ. 63