1.1

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

         วันนี้ (27 ก.พ. 63) ที่ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์  มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์  หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ผู้แทนสถานศึกษา คณะวิทยากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 125 คน

        นายนฤทธิ์  มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรักสามัคคี
และมีความปรองดองสมานฉันท์ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งน้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

         นายวรณัฏฐ์  หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมตามโครงการ ในระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรักความสามัคคีและปรองดอง
และร่วมกันคิดระดมสมอง สร้างพลังโดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ ตลอดจนการทำกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองผ่านกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

 

ปิยะฎา  ชะยานัย    /ข่าว

ประชา – ชลิตา       /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 ก.พ. 63