1.1

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามการจัดการประมงอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์      ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมประศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          วันนี้ (27 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12และผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการประมงอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

         ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ได้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน อาทิสถานการณ์และสภาพปัญหาการกระทำผิดกฏหมายทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แนวทางและมาตรการในการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผลการดำเนินการจัดการประมงอย่างยั่งยืน การดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย การจัดเรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบตามมาตรการจัดการเรือประมงพื้นบ้าน การรวมกลุ่มของเรือประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผลการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายของภาครัฐและผู้ได้รับผลกระทบที่มีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ สถานการณ์ด้านการทำประมงของจังหวัดสงขลา สถานการณ์และสภาพปัญหาด้านแรงงานประมงของจังหวัด เป็นต้น

        ขณะที่ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และโรคพิษสุนัขบ้าในคน อย่างเข้มงวดตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่ประชาชน และสถานศึกษา มีการออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมว การขึ้นทะเบียนประชากร และการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตลอดจนมีการเร่งออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครบทุกแห่งพร้อมทั้งได้กำชับให้มีการบูรณาการการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าทุกรายให้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ฟารีด้า-วิทยา-จิรพัฒน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
27 ก.พ. 63