1.1

รองผู้ว่าฯสงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง

          วันนี้ (27 ก.พ. 63)​ ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัด​สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด​สงขลา​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 พร้อมทั้งนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9  อบจ.สงขลา แขวงทางหลวงชนบท เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          จังหวัดสงขลา โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิต การวิเคราะห์จุดเสี่ยงสถิติการใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้มาตรการกฎหมาย นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัย ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

          สำหรับสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ต้นปีถึง ณ ปัจจุบัน พบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด ร้อยละ 74  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 21 และเมาสุรา ร้อยละ 13 พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บและตาย พบว่า ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 29 รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด ร้อยละ 27 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 50 รองลงมาคือถนน อบต.หมู่บ้าน ร้อยละ 16 ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-49 ปี ร้อยละ 52 และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28

          ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยนำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมแนวทางกำหนดสถานที่ตั้งจุดตรวจร่วมจุดสกัดกั้นชุมชน/หมู่บ้าน และขับเคลื่อนโครงการ "ตำบลขับขี่ ปลอดภัย" มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้การการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาลสำคัญ

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

ชลิตา บุญปาสะ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

27 ก.พ.63