1.1

จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยง

ในระดับสีแดง (อำเภอหาดใหญ่) ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

ผ่านระบบ Video Conference

 

     วันนี้ (4 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดงตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม

     นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องมาตลอดปี ผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เป็นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากหรืออุบัติเหตุใหญ่มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อเข้ากระบวนการปรับปรุงแก้ไข โดยใช้กระบวนการของคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก

     นอกจากนี้ได้นำนโยบายในการเน้นชุมชนดูแลตัวเองโดยการขับเคลื่อนโครงการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้น” ที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างตำบลปลอดภัย โดยให้พื้นที่มีการจัดตั้ง ศปถ.อปท.ทุกแห่ง สำหรับการขับเคลื่อนการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2563 และจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 7 มาตรการในช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2563 – 16เมษายน 2563) โดยเน้นย้ำและกำชับทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การบูรณาการทุกภาคส่วน และการเชิญชวนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง

     สำหรับมาตราการในการป้องกัน ประกอบด้วย 1.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ด้านการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 มาตรการ  (10 รสขม) การจัดตั้งจุดตรวจทั้ง 16 อำเภอ จุดตรวจหลัก 32 จุดตรวจ  พร้อมจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก จุดพักรถและจุดบริการประชาชน เน้นหนักการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด  เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสภาพรถให้มีความมั่นคงแข็งแรง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วของทุกสถานีตำรวจ  ออกตั้งจุดตรวจลักษณะ Pop Up เน้นพื้นที่จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยในถนนสายหลักสายรอง โดยใช้วิธีการ เป่าตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจจับความเร็ว ณ จุดตรวจ  

  1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ได้ให้แขวงทางหลวงสงขลา แขวงทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัยแล้ว /เพิ่มแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยงมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำในจุดดังกล่าวโดยติดตั้งสัญญาณไฟ
  2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ได้ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลากำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจำรถ รวมทั้งได้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และกำชับในเรื่องความเร็ว
  3. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุ ได้เตรียมความพร้อมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 17 แห่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง มีการเพิ่มอัตรากำลังห้องฉุกเฉิน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา /เตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด /สาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดเตรียมความพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเพิ่มอัตรากำลังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุให้ทันท่วงที
  4. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ อบจ.สงขลา ฐานทัพเรือสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ได้มีมาตรการและแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและการท่องเที่ยว
  5. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ได้ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา อำเภอที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงทุกแห่งเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

     7.มาตรการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 อำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย”

     ด้านนายเอกชัย  แก้วรัตนะ ปลัดอาวุโส อำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอสีแดง โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จะดำเนินการเพิ่มความเข้มงวด กวดขัน และกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

     นอกจากนี้จังหวัดสงขลาจะออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน จุดตรวจ ด่านชุมชน ตามภารกิจ             ของหน่วยงาน และ มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดทั้งช่วงการรณรงค์เข้มข้นทั้ง 7 วัน

 

 

 

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วรางคณา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

                                                                                                                                                                                      4 มี.ค. 63