1.1

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์ไวรัส “โควิด-19” รวมถึงมาตรการคัดกรองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือและอย่าตื่นตระหนก ยืนยันสงขลาไม่มีผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

         วันนี้ (12 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พร้อมสถานบริการโรงพยาบาลเข้าร่วมเพื่อติดตามสถานการณ์ไวรัส “โควิด-19” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงมาตรการคัดกรองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        โดยประเด็นการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือและรับทราบถึงข้อสั่งการ EOC สถานการณ์โรค มาตรการ กรณี COVID-19 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการบังคับใช้กรณี COVID-19 การเตรียมความพร้อมรับแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง การเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย การจัดกิจกรรม การสื่อสารความเสี่ยง การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับสถานบริการสาธารณสุข การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันกรณีสำหรับประชาชนทั่วไป การผลิตหน้ากากผ้าและการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรค

        นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ไวรัสโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและรุนแรงจนเกิดภาวะปอดบวม ปอดอักเสบ โดยอาการสำคัญ คือ มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ ซึ่งเริ่มมีการระบาดในตลาดขายอาหารทะเล เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบว่ามีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้ไปในหลายประเทศ โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูงถึง 125,891 ราย เสียชีวิต 4,616 รายและหายแล้ว 68,211 ราย สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 70 ราย ที่รักษาหายแล้ว 35 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 34 รายและเสียชีวิต 1 ราย เข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 5,013 รายและในส่วนของจังหวัดสงขลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันเชื้อไวรัสโควิด-19 และแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ขณะนี้อยู่ในการควบคุมดูแลตามมาตรการกักตัว 14 วัน ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด อาการโดยทั่วไปเป็นปกติ

         ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ออกมาเน้นย้ำและแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศเลี่ยง ทั้งนี้ยังยืนยันว่าการระบาดในไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 เนื่องจากยังเป็นการแพร่ระบาดในวงจำกัด (limited local transmission) และไม่มีการแพร่ระบาด ซึ่งยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ด้านการบริการขนส่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการที่สำนักงานขนส่ง และประชาชนผู้โดยสารพนักงานขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการประชาชน

        ทั้งนี้หากพบว่าประชาชน นักท่องเที่ยวมีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-311-170 หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อประสานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-วิลาศิณี /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

12 มี.ค. 63