1.1

กระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา จัดโครงการสัมนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 พร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     วันนี้ (13 มี.ค. 63) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา คณะทำงานพัฒนาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลาและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลาเข้าร่วม จำนวน 100 คน

     รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นในรูปแบบของ "เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน"

     ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลาให้สามารถบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน

 

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-ณัฏฐกร/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 มี.ค. 63