1.1

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พบปะและรับฟังผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานในพื้นที่ 4 อำเภอความมั่นคง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 

    วันนี้ (13 มี.ค. 63) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พบปะและรับฟังผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานในพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ นาทวี เทพาและสะบ้าย้อย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยด้านความมั่นคงเช่นเดียวกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงต้องมีบัณฑิตแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นนโยบายจากกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่

     โดยที่ผ่านมาบัณฑิตแรงงานได้ดำเนินโครงการหลักๆที่เด่นชัด ได้แก่ การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ อาทิ รับขึ้นทะเบียนว่างงาน ให้บริการด้านประกันสังคมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ การจัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน กิจกรรมโครงการศูนย์แรงงานเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน กิจกรรมโครงการ1อำเภอ1อาชีพและโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานของแรงงานนอกระบบ

    ทั้งนี้ภายในงาน บัณฑิตแรงงานได้นำกลุ่มอาชีพที่บัณฑิตแรงงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมในการฝึกอาชีพมาทำการสาธิต ทั้งการสาธิตทำกรงนกเขา บ้านป่าชิง อำเภอจะนะ การทำผลิตภัณฑ์จากก้านจากและการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูด รวมถึงการนำสินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมาร่วมแสดงอีกด้วย

 

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-ณัฏฐกร/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 มี.ค. 63