1.1

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา

พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

     วันนี้ (16 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

     สำหรับประเด็นการหารือในครั้งนี้ เพื่อติดตามสอดส่องแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา การจัดทำแผนการใช่จ่ายงบประมาณการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี 2563 การติดตามโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำพรุพลีควายและโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

     นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ได้รับทราบและนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาสอดส่องการดำเนินโครงการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไป เพื่อให้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด

 

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

16 มี.ค. 63