1.1

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสงขลาประชุมหารือแผนปฎิบัติการด้านครอบครัว เน้นการพัฒนาเครือข่ายสังคม

           

 

            บ่ายวันนี้(16 มี.ค.63) เวลา 14.00 น.  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  นางสุจินดา   บุญแอ  แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 /2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการให้มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด โดยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ.2551 โดยมีการเชื่อมประสานและบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ให้เป็นรูปธรรม สามารถติดตามสถานการณ์ครอบครัวในด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานข้อมูลด้านครอบครัวในระดับพื้นที่จังหวัด และพัฒนาครอบครัวได้สอดคล้องกับสภาวการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

            โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด                              พ.ศ.2563 – 2565 ซึ่งดำเนินการภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือพัฒนาศักยภาพครอบครัว สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว โดยเน้นให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด ต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการสร้างครอบครัวคุณภาพ ส่งเสริมครอบครัวในพื้นที่ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ในการส่งเสริมครอบครัว การสร้างเครือข่ายเครื่องมือ นวัตกรรมในการทำงานเพื่อส่งเสริมครอบครัวและจัดเก็บข้อมูลครอบครัวในพื้นที่

            นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2563                 ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ขอความร่วมมือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัวต่อไป

 

 

 

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ข่าว

อรรคพงษ์ – วรางคณา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

16 มี.ค.63