1.1

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยกระดับคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

     นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย โดยการตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคนที่เข้ามารับบริการ การประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมได้บริการแอลกอฮอล์เจลให้แก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ที่พักคอย และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอก

     ทั้งนี้ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคาร และจะดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
20 มี.ค. 63