1.1

อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านเชื้อไวรัสโควิด – 19

      จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโควิด  2019 ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน เช้านี้ (27 มี.ค.63 ) อำเภอจะนะ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ที่ซอยราชพัสดุหน้าตลาดห้าแยก อ.จะนะ จ.สงขลา  โดยมีนายสุรินทร์  สุริยะวงศ์  นายอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอจะนะ  ตำรวจภูธรควนมีด ส่วนราชการในอำเภอจะนะ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

         สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยทางอำเภอจะนะได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าตลาด และร้านค้าภายในตลาด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19  ซึ่งสถานที่แห่งนี้ มีคนจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยทางพ่อค้า แม่ค้า และเจ้าหน้าที่บางส่วนได้เช็ดถูทำความสะอาด บริเวณภายในตลาด    ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาซื้อของบริเวณตลาด ได้ปลอดภัยไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ……………..

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 มี.ค.63