1 3

จังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์) จำนวน 144 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเกษตรผสมผสานตามรอยเท้าพ่อ 1 ไร่ ได้หลายแสน
            จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(ด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์) จำนวน 144 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเกษตรผสมผสานตามรอยเท้าพ่อ 1 ไร่ได้หลายแสนโดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ อำเภอละ 3 รายการ จำนวน 10 อำเภอ ดำเนินการในอำเภอคลองหอยโข่ง,เทพา,บางกล่ำ,รัตภูมิ,ควนเนียง,นาหม่อม,หาดใหญ่,สะเดา,เมืองสงขลา,นาทวี ราคากลางค่าวัสดุการเกษตร 932,272 บาท
           ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชั้น 2 เลขที่ 125 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ส.ค.2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเชข 074-311460 วันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ / ข่าว
27 ก.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา