1.1

พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ในจังหวัดสงขลา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน

        ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน และยังมีบุคคล  ได้ฉวยโอกาสกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้าอุปโภค บริโภค    ดังนั้น ในเช้าวันนี้(1 เม.ย.63)  นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่   ซึ่งนับเป็นสินค้าบริโภคที่มีความจำเป็นในครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอหาดใหญ่

           สำหรับการจำหน่ายไข่ไก่ที่  ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และร้านเบทาโกรช็อป ถนนเตาหลวง อ.เมืองสงขลา   พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดทรัพย์สิน  ยังคงจำหน่ายไข่ไก่ราคาตามที่ทางราชการกำหนด    ทั้งนี้  ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ ราคาขายแผงละ 129 บาท  เบอร์ 1 ราคา 120 บาท และไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา    114 บาท  ซึ่งทางผู้ประกอบการร้านค้ายังได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายไว้ชัดเจน  ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ

           ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือพบเห็นการฉวยโอกาส โปรดแจ้งรายละเอียดที่สายด่วนกรมการค้าภายใน หมายเลข 1569 หรือ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสงขลา (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา)  หมายเลขโทรศัพท์ 074 – 312077 เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

1 เม.ย.63