1.1

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา

  


             วันนี้ (9 เม.ย. 63) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบเงิน 10 ล้านบาท ในโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา และนางปฐมามาศ โชติบัณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ผู้บริหารและคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เพื่อส่งมอบต่อให้กับนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา
            โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล 77 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท โดยทำพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณการแพทย์ ระหว่างการไฟฟ้าภูมิภาค กับ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการให้พลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดั่งกล่าว ครอบคลุมถึงการร่วมมือพัฒนาการดำเนินการสาธารณสุข เพี่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
9 เม.ย. 63