1.1

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา จัดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย38) ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

      วันนี้ ( 15 เม.ย.63 ) ณ โรงเรียนวัดหัวป่า ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมี นายสุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด นายไพบูลย์ สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

          ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและในแผนแม่บทการรักษาความสงบภายในประเทศ กำหนดกรอบดำเนินการที่ครอบคลุมทั้งมิติคุณภาพชีวิต มิติภัยคุกคาม และเพิ่มเติมมิติการมีโอกาสที่เท่าเทียม มิติสุขภาพ และ มิติอาหาร

        ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในฐานะ ผู้รับผิดชอบแผนงาน การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในด้านอยู่ดีกินดีและมีสุข ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความต้องการด้านร่างกาย และด้านสุขภาพเพราะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการ เพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอด ได้แก่อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยทยารักษาโรค อันจะส่งผลในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง”

          สำหรับกิจกรรมของโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ได้ดำเนินการให้กับโรงเรียนวัดหัวป่าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับการตอบสนอง ความจำเป็นทางด้านร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้ ซึมซับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

 

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / อรรคพงษ์ – จิรพัฒน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 เม.ย.63