1.1

จังหวัดสงขลา นำร่องปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”

      วันนี้ (22 เม.ย. 63) จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นำร่องโดยใช้พื้นที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา เป็นตัวอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติในการพึ่งตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ได้นำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนแบ่งปันเพื่อนบ้านใกล้เคียงและผู้มาเยือน โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำร่องโครงการครั้งนี้ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อีกด้วย

       นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ของจังหวัดสงขลา ร่วมกันปลูกผักและสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ซึ่งเริ่มจากส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่นและส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ที่มุ่งเน้นการพึ่งตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากประชาชนไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาด หรือสถานที่ที่มีคนชุกชม และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนได้อีกด้วย

       อีกทั้ง เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความรู้จักพอ มีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อยามวิกฤต ซึ่งการปลูกผักสวนครัวเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ทำให้ทุกครัวเรือนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤต

 

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรพงษ์ – วิทยา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 เม.ย.63