1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด 

       วันนี้ (5 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา, สำนักงานพัฒนาการจังหวัดสงขลา, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาและผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย, ออมสิน, ธ.ก.ส, และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อแต่งตั้ง กำกับดูแล กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการลงพื้นที่ของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ (ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.)) มอบหมาย ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคล และทบทวนหรือปรับขั้นตอน วิธีการและกระบวนการทำงานของคณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด และคณะทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะอนุกรรมการติดตามการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบเป็นระยะ

       สำหรับมาตรการพัฒนา "คุณภาพชีวิต" ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้หลักการวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือรายบุคคลพร้อมติดตามดูแลผู้มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาททุกคนและบูรณาการหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ โดยสร้างโอกาสใน 4 มิติ ได้แก่ การมีงานทำ โดยจัดหางานที่เหมาะสมและส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ, การฝึกอาชีพและการศึกษา โดยฝึกทักษะให้ความรู้และทำให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม, การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยเข้าถึงสินเชื่อ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบบูรณาการและมิติสุดท้ายคือการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน โดยสนับสนุนให้เข้าถึงสิ่งจำเป็นในชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน การออมเพื่อการเกษียณ เป็นต้น

       ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีจำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 212,457 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 1 ภาคสมัครใจเข้าร่วมตามมาตรการฯ จำนวน 119,312 ราย และกลุ่มที่ 2 ภาคบังคับอายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ 60 ปี และมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จำนวน 93,145 ราย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

 ปวีณา เจริญวุฒิธรรม /ภาพ

 5 ก.พ. 61

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา