1 4

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายโฆษกชาวบ้าน รุ่นที่ 2 ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561
          เมื่อวานนี้ (6 ก.พ.61) ที่โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโฆษกชาวบ้าน รุ่นที่ 2/2561 โดยนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโฆษกชาวบ้าน และได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้
           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง ได้แก่พื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจัดโครงการย่อย สร้างและพัฒนาเครือข่ายโฆษกชาวบ้าน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา บัณฑิตอาสา จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวม 120 คน ซึ่งรุ่นที่ 1 จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 28 -30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีทักษะ ในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจให้คนในพื้นที่รับรู้ ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถต่อยอดขยายผลจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป                                                       

          ทั้งนี้ การจัดโครงการโฆษกชาวบ้านรุ่นที่ 2/2561ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมในการรับข้อมูลความรู้ ในเรื่องของหลักการประชาสัมพันธ์ คุณสมบัตินักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ เทคนิคการประชาสัมพันธ์ การพูดและการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ การรายงานข่าว บุคลิกภาพนักประชาสัมพันธ์ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประกอบข่าวการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย การรายงานข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตลอดการอบรม

          นอกจากนี้ นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ยังได้บรรยายพิเศษเรื่อง "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" อีกด้วย


ปวีณา เจริญวุฒิธรรม ข่าว/ภาพ
6 ก.พ. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา