1.1

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)
           วันนี้ เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา แม่บ้านตำรวจ ทหาร พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
          จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการได้เข้ามานำเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON ถือเป็นกิจกรรมที่สมาคมเคมีกำหนดให้จัดขึ้นปีละครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2002 โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของไทยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
           การจัดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นับเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Chemistry Toward a Sustainable Future” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสมาคมเคมีฯ ที่ว่า “นำความรู้เคมีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาคมที่ดีขึ้น” เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม อาจารย์ นิสิต นักศึกษาด้านเคมีและผู้สนใจ เพื่อการพัฒนาในระดับประเทศและมีส่วนร่วมงานวิชาการในระดับนานาชาติ

ประชา โชคผ่อง ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา