1.1

จังหวัดสงขลา จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์จังหวัดสงขลา กิจกรรมมหกรรมศาสนาสัมพันธ์ ส่งเสริมทุกชาติ ศาสนา รักสมัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒานาสังคม
          วันนี้ (8 ก.พ. 61) ที่บริเวณหน้าหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์จังหวัดสงขลา กิจกรรมมหกรรมศาสนาสัมพันธ์ โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยยศาตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้นำศาสนทั้ง 3 ศาสนา นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าศาสนาใดล้วนมีแต่มีลักษณะร่วมสำคัญคือสอนคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข อีกทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ปลอดภัย ดังนั้นศาสนาจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่ามนุษย์จะเจริญหรือล้าหลังก็ตาม ก็ย่อมมีศาสนาประจำบ้านเมือง ประจำหมู่คณะหรืออย่างน้อยก็ประจำตระกูล ครอบครัวและศาสนาทุกศาสนา มีหลักและคำสอนที่มุ่งสอนให้ศาสนิกชนได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและจรรโลงจิตใจ
          นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้รับงบประมาณจากจังหวัดสงขลาโครงการสานสัมพันธ์สมานฉันท์จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็ง คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม โดยส่งเสริมให้คนในชาติทุกศาสนาและทุกพื้นที่มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์จังหวัดสงขลาประกอบด้วย 4 กิจกรรม กิจกรรมแรกได้แก่กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมที่ 2 เป็นค่ายเยาวชนสมานฉันท์ โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอนาทวี เทพา จะนะและอำเภอสะบ้าย้อย โซนที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา รัตภูมิ บางกล่ำและอำเภอควนเนียง โซนที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอหาดใหญ่ สะเดา คลองหอยโข่งและอำเภอนาหม่อมและโซนที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสทิงพระ ระโนด กระแสสินธุ์และอำเภอสิงหนคร กิจกรรม3 เป็นมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินการในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด จัดให้มีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ขบวนแห่ของศาสนิกชน 3 ศาสนา นิทรรศการ 3 ศาสนา การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและในกิจกรรมที่ 4 เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวซึ่งจะดำเนินการในเดือนเมษายน 2561 ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 8 ก.พ. 61