1.1

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา จัดงานนิทรรศการนวมินท์วิชาการ "Navamin Smart School To Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้

       วันนี้ (9 ก.พ. 61) ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ นวมินทร์วิชาการ"Navamin Smart School To Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการจำนวน 27 โรงเรียน และคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 2,500 คน

       นายวัฒนา  ถนอมศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการนวมินทร์วิชาการ "Navamin Smart School To Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมยกมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม สาระ, เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และสาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียน, เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน, เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน สื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงเรียน, เพื่อเป็นศูนย์การแสดงศักยภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาและเพื่อแสดง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมดีเด่น ตลอดจนแสดงความสามารถของนักเรียน

       นายศักกระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการนวมินทร์วิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนจึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือกระทำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในรูปแบบของพิธีการ การดำเนินการ การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และการกำหนดคุณภาพที่ได้จากผลงานการประกวด การนำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

       สำหรับการจัดงานนิทรรศการ นวมินทร์วิชาการ"Navamin Smart School To Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่างๆ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 28 หน่วยงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

       นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 27 โรงเรียน และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 28 หน่วยงาน อีกด้วย

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม ข่าว//ภาพ

9 ก.พ. 61 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา