1.1

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

       วันนี้ (9 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานจังหวัดสงขลา นายศักระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพใหม่ นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่อพึ่งพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้กำลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ จำนวน 19,920 คน และแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ 3,000 บาทต่อปี สำหรับการประชุมในวันนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

       ในส่วนของการประชุมในวันนี้มีประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสงขลา,  ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน เพื่อการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ 2561, สรุปแผนปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 และแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

       นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในเรื่องของ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานเสนอของบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และกิจกรรมสำรองกรณีงบประมาณในโครงการเหลือจ่าย

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม ข่าว//ภาพ

9 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา