1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสงขลา

      วันนี้ (12 ก.พ. 61) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกองเอก ดลเดช พัฒนรัฐ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมทั้งอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2497 ซึ่งพิธีสวนสนามในคราวเดียวกันนั้น ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า

      “ขอให้เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันที่จะช่วยป้องกันภัยอันตราย และรักษาความสงบในท้องถิ่น ด้วยความองอาจ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกลักษณ์ของเราจะได้วัฒนาถาวร”

      สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ประธานในพิธีเดินตรวจกำลังพล แล้วประจำแท่นพิธี จากนั้น ผอ.กองผสม นำสมาชิก อส.กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นประธานในพิธีได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี พร้อมใบประกาศนียบัตรสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชาที่มีคุณสมบัติ และผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2560 ได้แก่ นายหมวดโท สัญญา แหละหมัน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะนะที่ 9 นายหมวดโท อภินันท์ มลิวัลย์ สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะนะที่ 9 นายหมวดตรี อภิสิทธิ์ ดิสรังโส สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะนะที่ 9 นายหมวดตรี ธัญญวัฒน์ วัตตธรรม สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพา ที่ 8 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 คือ สมาชิกเอก ประพาศ แก้วรัตนะ สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสงขลา ที่ 2

      และในโอกาสเดียวกัน มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 21 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น         59, 000 บาท โดยแบ่งเป็นระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 ทุน ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 8 ทุน และระดับประถมศึกษา  ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 8 ทุน และทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยอีก 77 ทุน อีกด้วย

      นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ เต็นท์บริจาคโลหิต (ศาลากลางจังหวัดสงขลา) โดยสภากาชาดไทย  เพื่อนำโลหิตที่ได้จากการร่วมบริจาค ไปช่วยเหลือผู้ป่วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

พิมพิศา แสงมณี/ภาพ

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

12 ก.พ. 61