1.1

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ตามโครงการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา การท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเชื่อมโยงไปสู่อาเซียน

      วันนี้ (12 ก.พ.61) บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานท่องเที่ยวสะเดา สร้างสรรค์ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ตามโครงการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดาซึ่งเทศบาลเมืองสะเดาได้จัดขึ้น โดยมีรองนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอเมืองสะเดา หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม พร้อมทั้งมีการแถลงข่าวในการจัดงานครั้งนี้อีกด้วย

      นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ "ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมพัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่และเชื่อมโยงไปสู่อาเซียนต่อไป และคาดว่าจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของอำเภอสะเดาและจังหวัดสงขลามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจพิเศษในอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งขอให้พี่น้องประชาชน อำเภอสะเดาพร้อมใจกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยประชาชนได้มีส่วนร่วมตามหลักการประชารัฐ

      โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา, กิจกรรมเวทีเสวนาการจัดการท่องเที่ยวสะเดาอย่างยั่งยืน, กิจกรรมศิลปะการแสดงบนเวที, การจำหน่ายสินค้าตลาด 3 สัมพันธ์ชาติ พันธุ์สะเดา, การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่นและในพื้นที่อำเภอสะเดา โดยจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะเดา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเดาที่มาร่วมกันแสดงศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการท่องเที่ยวเมืองสะเดาอย่างเป็นรูปธรรม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

 ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม /ภาพ

12 ก.พ. 61

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา