1.1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กิจกรรมเสวนาการเพิ่มคุณภาพ และมูลค่าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

      วันนี้ (13 ก.พ. 61) ที่ห้องสกายรูม ชั้น 7 โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสมศรี  รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กิจกรรมเสวนาการเพิ่มคุณภาพ และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย สร้างรายได้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ โดยมีวิทยากร ผู้เข้าร่วมเสวนา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้

     นางสมศรี  รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้
ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ความหลากหลายของทรัพยากร รวมถึงมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ และพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลาย ซึ่งถือได้ว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดได้เป็นอย่างดี

      นางพรเพ็ญ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กิจกรรมเสวนาการเพิ่มคุณภาพ และมูลค่าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสร้างรายได้ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ, ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมได้รับการพัฒนาสร้างรายได้ให้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน, ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ, การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ และมีการพัฒนารูปแบบอย่างหลากหลาย สามารถสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า และบริการเพิ่มมากขึ้น และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมประเทศอื่นๆได้อีกด้วย

      นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่เยาวชนไทย

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม /ข่าว//ภาพ

13 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา