1.1

กอ.รมน.ภาค 4 จัดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561 มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยรู้คุณแผ่นดิน

         วันนี้ (14 ก.พ.61) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรีธัญญาเทพ บรรพบุรุษภักดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้มีความรักชาติ มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย รวมทั้งสามารถเป็นเครือข่ายมวลชนด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาของชาติ โดยการฝึกอบรมในวันนี้มีผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 บุคลากรครู นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

         พลตรีธัญญาเทพ บรรพบุรุษภักดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความมีวินัย สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ และมีพลังในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ และเยาวชนรุ่นหลังให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีอุดมการณ์ มีจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และมีความสุขต่อไป

          นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการบรรยายพิเศษการสร้างการรับรู้ การสร้างความเข้าใจ และการเสริมสร้างอุดมการณ์ โดยชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินของกองทัพภาคที่ 4 อีกด้วย

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม /ข่าว//ภาพ

14 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา