1.1

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "วันสงขลารักษ์โลก" ขับเคลื่อนมาตรการการบริหารจัดการขยะของสงขลาในระดับต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้มีประสิทธิภาพ

          วันนี้ (14 ก.พ.61) ที่บริเวณชายหาดม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลเมืองม่วงงามร่วมกับอำเภอสิงหนคร จัดกิจกรรม "วันสงขลารักษ์โลก" พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อจัดการขยะให้ชุมชนสะอาด โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายประสาน เหล๊าะเหม นายกเทศมนตรีเมืองม่วงงาม นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสิงหนคร ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จิตอาสา ผู้นำหมู่บ้านชุมชน นักเรียน นักศึกษาและสมาชิกเครือข่ายต่างๆ กว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงเพื่อช่วยกันเก็บขยะตามแนวชายฝั่งหาดม่วงงามเพื่อสงขลาสะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย

          นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเพื่อให้ประชาชน บุคคลที่มีความสนใจ      มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นที่จะช่วยกันปกป้องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่จะร่วมกันลดปริมาณขยะโดยลดการใช้  นำกลับมาใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ตัวเรือนเพื่อลดปริมาณการเก็บ ขนและกำจัด ลดปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลา

          ด้านนายประสาน เหล๊าะเหม นายกเทศมนตรีเมืองม่วงงาม กล่าวว่า ในเขตเทศบาลเมืองม่วงงาม มีพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งและมีปริมาณขยะ ซึ่งเกิดขยะสะสมหลังน้ำลด ซึ่งในวันนี้จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลเมืองม่วงงามร่วมร่วมกับอำเภอสิงหนคร จัดกิจกรรม "วันสงขลารักษ์โลก" และกิจกรรม Big cleaning Day จัดการขยะในบริเวณชุมชน ขยะสะสมหลังน้ำลดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ขยะชายฝั่งแลดูแลความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของป้าย การตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลและวัสดุก่อสร้างในเส้นทางที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับต้นทางได้แก่การคัดแยกขยะ กลางทางได้แก่การเก็บขนและปลายทางได้แก่ การกำจัดให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ให้ตรวจสอบธงชาติ ธงสัญลักษณ์ พระบรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมาะสม ด้วยพลังของคนในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

           จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ฯลฯ ร่วมกันเก็บขยะตลอดแนวชายหาดม่วงงาม โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว     

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ  

 14 ก.พ. 61  

  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา