1.1

จังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      วันนี้ (15 ก.พ.61) ที่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายกองเอกณรงค์พร ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายหมวดโท สวัสดิ์ เหมือนหนู หัวหน้าแผนกกำลังพลกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน, ผู้แทนบังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพา จะนะ, วิทยากร, ครูฝึกและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 140 คน

      นายกองเอกณรงค์พร ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเข้ารับฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอให้ตระหนักว่าการที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจอย่างดีจากทางราชการที่จะดำเนินการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และเฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนและดำรงรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินเกิดให้ลูกหลานตลอดไป จึงขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท มานะ อดทนและเสียสละให้สมกับความมุ่งหมายของทางราชการ

      นายหมวดโท สวัสดิ์ เหมือนหนู หัวหน้าแผนกกำลังพลกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบหมาย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของโครงตำบลในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อให้สุดคุ้มครองตำบลได้รับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมถึงได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธวิธีในเชิงยุทธการของหน่วยขนาดเล็ก เรียนรู้ยุทธวิธีในการป้องกันตนเองและของหน่วย และให้ชุดคุ้มครองตําบลสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในมิติของการพัฒนา มิติทางสังคม มิติการปรับความคิด ความเชื่อ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองหมู่บ้านและสุดคุ้มครองชุมชนตลอดจน สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างพหุสังคม โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการฝึกอบรมชุดคุ้มครองตำบลจำนวน 4 รุ่น 15 ฐานปฏิบัติการจำนวน 540 คน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม/ภาพ

15 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา