1.1

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน"สืบสานวิถีชาวนาอำเภอนาทวีสร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรม" เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตในการทำนาแบบดั้งเดิมและพัฒนาต่อยอดไปสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

          วันนี้ (20 ก.พ.61) ณ ทุ่งนาข้าวคลองควาย บ้านโมย ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สืบสานวิถีชาวนาอำเภอนาทวี สร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรม" เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตในการทำงานแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษให้ธำรงไว้ พร้อมสืบทอดเจตนารมณ์เพื่อรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบสานต่อเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อยอดกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติและสร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีพระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาทวี นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอนาทวี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำศาสนา นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานสืบสานวิถีชาวนาอำเภอนาทวี สร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีวิถีชีวิตอันดีงามซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยที่ทุกคนเห็นความสำคัญที่ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลาน ได้สืบทอดถึงภูมิมีปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดการอนุรักษ์การทำนาซึ่งเป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์การแปรรูปข้าวแบบดั้งเดิม การทำขนมแบบโบราณ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อลูกหลานของเราทั้งสิ้น นอกจาก เป็นการรื้อฟื้นประเพณีเก่าแบบดั้งเดิมที่ควรรักษาไว้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ประชาชน เยาวชนได้มีโอกาสสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย รวมทั้งทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างชุมชน บ่งบอกให้ทราบว่าที่นี่เป็นสังคมที่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นตัวแบบและเป็นแบบอย่างของสังคมพหุวัฒนธรรม

          ด้านนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วย พระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาทวี ได้มีความคิดริเริ่มให้มีการจัดงาน "สืบสานวิถีชาวนาอำเภอนาทวี สร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรม" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชาวประชาชนไทยพุทธ มุสลิมที่อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยพหุวัฒนธรรม ณ ทุ่งนาข้าวคลองควาย บ้านโมย หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอศรีซึ่งตำบลนาหมอศรีมีพื้นที่หน้าร้านจำนวน 200 ไร่และมีประชาชนไทยพุทธและมุสลิม จำนวน 8 หมู่บ้าน สำหรับภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการสาธิตทำนา การหว่านข้าวแบบโบราณ การสาธิตขบวนการแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารด้วยเครื่องมือแบบโบราณที่ยังคงรักษาคุณภาพของข้าวในรูปแบบข้าวกล้องที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพ          การทำขนมพื้นบ้านแบบโบราณได้แก่ขนมโค ขนมเจาะหู ขนมน้ำ ขนมตัด ขนมจูจุล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายโคลน ซึ่งมีนักกีฬาทั้งหมด 4 ทีมได้แก่ทีมตำบลฉาง ทีมตำบลคลองทราย ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวีและทีมตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 ก.พ. 61