1.1

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล

       วันนี้ (21 ก.พ.61) ที่บ้านห้วยขัน ม.4 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับอำเภอและระดับตำบล พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวิเชียร กัณฐตุริต แรงงานจังหวัดสงขลา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้

       นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล อาศัยความร่วมมือกันของหน่วยงานองค์กรเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มี แผนงานโครงการและงบประมาณลงไปในพื้นที่ ได้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการลงพื้นที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป และปัญหาในเชิงพื้นที่มุ่งขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ถึงการทำงานของรัฐบาล แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่หน่วยงานต่าง ๆ ลงไปดำเนินการในพื้นที่

       นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานกรอบหลักในการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 10 ประการ คือ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิรู้หน้าที่รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารราชการ รู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)

       สำหรับดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ในส่วนของจังหวัดสงขลา ดำเนินการใน 16 อำเภอ 127 ตำบล 980 หมู่บ้าน 328 ชุมชน ทั้งในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองและกำหนด Kick Off พร้อมกันทุกอำเภอ ในวันที่ 21 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม/ภาพ

21ก.พ.61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา