1.1

จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ พร้อมเดินหน้าพัฒนาชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีในทุกด้าน

          วันนี้ (22 ก.พ. 61) ที่วัดท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนางชไมพร ณ พัทลุง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด, อำเภอ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในวันนี้

          นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ, การให้บริการด้านการเกษตร , การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสแก่ประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/อุบัติภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่มีฐานะดีขึ้นต่อไป

          พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอสทิงพระ กล่าวว่า อำเภอสมิงพระตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ โดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน มีประชากรอาศัยอยู่ 48,532 คน และในส่วนของตำบลท่าหินเป็น 1 ใน 3 ตำบลที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา แบ่งเขตปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน มีประชากรอาศัยอยู่ 4,081 คน 1,170 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำการประมง และทำน้ำตาลโตนด 

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดีจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลามอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุจำนวน 100 ชุดและมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุจำนวน 180 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 10 ชุดโดยนำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา   22 ก.พ. 61