1.1

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติครั้งที่ 5 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนและมอบนโยบายการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อผลักดันภาคการเกษตรทั้งในด้านการผลิตและการตลาด

       วันนี้ (23 ก.พ.61) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติครั้งที่ 5 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยมีนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานและนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 900 คนเข้าร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้

       นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำไม่มีตลาดรองรับซึ่งต้องทำการแก้ไขโดยเร่งด่วนการกำหนดมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกรอย่างเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง จึงต้องเร่งผลักดันนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ลงสู่พื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านกลไกสำคัญคือบุคลากรในพื้นที่ที่มีตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบล

       สำหรับการมอบนโยบายในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้เกิดความเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยตรง นอกจากนี้จะเป็นเวทีในการเชื่อมประสานนโยบายของกระทรวงฯ กับภาคส่วนอื่นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้ระบบการผลิตและการตลาดมีความสอดคล้องสมดุล ดังนั้นทุกหน่วยงานในทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมือสอดประสาน การดำเนินงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของเกษตรกร ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมปลูกจิตสำนึกเพื่อเป็นแบบอย่างการทำงานที่ดีให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งมีจุดมุ่งหมายสู่อนาคต ต้องทำให้สำเร็จผลตรงตามแผนที่วางไว้ตามหลัก 4 ข้อ คือ1. ให้ข้าราชการมีทัศนคติ มีมุมมอง มีความคิดที่กว้างไกล 2. รู้จริง ทำจริงในการเกษตรหรือเกษตรกรรม 3.ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทํางานและสุดท้ายให้เห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกร

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม/ภาพ

23 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา