1.1

สหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 ผลักดันให้สหกรณ์สงขลาก้าวตามรอยพ่อและขับเคลื่อนบูรณาการทุกภาคส่วนให้บรรลุไทยนิยมยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

          วันนี้ (26 ก.พ.61) ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์แสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นประเพณีตลอดมา

          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงก่อตั้งสหกรณ์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไข ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องประชาชนต่อมาแนวคิดเรื่องสหกรณ์ได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศและมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมอย่างต่อเนื่องโดยระบบสหกรณ์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการวิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริของพระองค์สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้นตามลำดับ

          นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ มวลสมาชิกของสหกรณ์ทุกสหกรณ์ในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ด้วยพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นประเพณีตลอดมา โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในอุดมการณ์หลักการวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงซึ่งภาครัฐและภาคสหกรณ์ต้องร่วมมือร่วมใจกันนำสหกรณ์สู่ภาคประชาชนให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมวลชนชาวสงขลา เมื่อถึงเวลานั้นสงขลาจะเป็นเมืองสหกรณ์ภายใต้หลักการสหกรณ์ “ชาวสงขลาพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันและกันตลอดไป” สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้มอบโล่ประกาศส่งเสริมคนดีตามวิถีพอเพียงแก่ผู้ที่ด้รับการคัดเลือกนักสหกรณ์ดีเด่น/คนดีสหกรณ์ที่เป็นต้นแบบของการมีอุดมการณ์หลักการและปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์ทำให้สหกรณ์ต้นสังกัดดำเนินงานได้มาตรฐานสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์ อีกด้วย

    ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว  

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

26 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา