1.1

จังหวัดสงขลา จัดการประชุมศูนย์สวัสดิการประชาชน ครั้งที่ 2 ( การประชุมหารือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของจังหวัดสงขลา และติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสรุปของเครือข่ายภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด)

      วันนี้ (26 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสวัสดิการประชาชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของจังหวัดสงขลา และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสรุปของเครือข่ายภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดสงขลา) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันนี้

      สำหรับการประชุมในวันนี้ได้เสนอเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสรุปของเครือข่ายประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดสงขลาจำนวน 24 ประเด็น อาทิ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลสงขลา เครือข่ายประชาชนคนรักษ์คลองสำโรงขอให้พิจารณาเห็นชอบการพัฒนาและฟื้นฟูคลองสำโรง, สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลาขอให้ประสานทุกอำเภอในการใช้กลไกสมัชชาพลเมืองเป็นเวที
พูดคุยกับประชาชน โดยเสนอ 6 ประเด็น สมัชชาสร้างสงขลาแห่งความสุข ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (พลังงาน ผังเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ)  2. ที่อยู่อาศัยและดินทำกิน 3. ความมั่นคงทางอาหาร 4. การจัดการน้ำและภัยพิบัติ 5. สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 6. ความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน, เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเสนอแนวคิดในการให้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดทุกโครงการ, องค์กรกลุ่มรวยไทย อำเภอเทพา ขอให้จังหวัดสงขลาติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา, กลุ่มปลูกพืชผักผลไม้ ท่าหมอไทร อำเภอจะนะ ต้องการให้มีตลาดพืชผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่เหลือขาย และเลขาธิการสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน เสนอขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นแกนหลักในการจัดงานวันคล้ายวันเกิดพลเอกเปรมติณสูลานนท์เพื่อแสดงมุทิตาจิต เป็นต้น

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ

26 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา