1.1

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลเป้าหมายมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

       วันนี้ (27 ก.พ. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา อำเภอเมืองสงขลา นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลเป้าหมายมั่นคง เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้และมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐ และเพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติบูรณาการให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

       นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อน เป็นปัญหาในเชิงประวัติศาสตร์ มีการสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ รวมทั้งปัญหาความแตกต่างด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา การขาดการศึกษาความอ่อนแอด้านเศรษฐกิจ และการขาดคุณภาพชีวิตที่ดี การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการจากแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมมีทัศนคติที่ดี และร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

       นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมคุมประพฤติซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยการนำภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงให้มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐ และได้รับการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ให้กลับไปสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

      สำหรับกิจกรรมในโครงการฯ เน้นวิธีการบรรยาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมคุมประพฤติและวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูติดตาม ดูแลช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ 

27 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา