1.1

จังหวัดสงขลา มอบเงินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบโรงเรียนของจังหวัดสงขลา

            วันนี้ (27 ก.พ. 61 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเงินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบโรงเรียนของจังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ มอบ ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

            โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา สำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และตำรวจตระเวนชายแดน ได้กำหนดโครงการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยสามารถระดมทุนได้จำนวน 127, 200 บาท และมีเป้าหมายโรงเรียนละ 1 กองทุน จำนวน 10 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา, โรงเรียนเชิญพิศาลบุตร, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ซึ่งจะจัดสรรแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งละ 12,720 บาท

           

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  27 ก.พ. 61