1.1

จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ประจำปี 2560 ร่วมรณรงค์และขับเคลื่อน ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

          วันนี้ ( 27 ก.พ.61) ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ประจำปี 2560 ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ มอบ ในครั้งนี้

          สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการผ่านการประเมินทั้ง 13 แห่ง โดยในระดับทอง ได้เเก่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ตลาดเกษตร มอ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์, ตลาดน้ำบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ โดยเทศบาลเมืองบ้านพรุ, ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ โดยเทศบาลเมืองคลองแห, ถนนคนเดิน สงขลาแต่แรก ถนนคนเดิน เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง โดยเทศบาลนครสงขลาและเทศกาลอาหารสองทะเลโดยเทศบาลนครสงขลา, หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเงินได้แก่ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่และหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินระดับทองแดงได้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่และโรงพยาบาลธัญลักษณ์สงขลา

          นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทำงานโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน มีความรู้และความเข้าใจ ร่วมขับเคลื่อนสร้างกระแส ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร เนื่องจากโฟมเป็นปัญหาสำคัญของสังคมมาโดยตลอด นอกจากส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของผู้บริโภค การนำไปใช้งานยังไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่นการนำไปบรรจุอาหารขณะร้อนและบรรจุอาหารที่มีปริมาณน้ำมันสูงทำให้สารเคมีจากโฟมคือ สไตรีน เบนซีน พาทาเลต ซึ่งล้วนเป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนลงสู่อาหาร แล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ภายใต้วิสัยทัศน์ สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายในปี 2564 โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐาน วัฒนธรรมหลากหลายและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  27 ก.พ. 61